نظرسنجی

مشتری گرانقدر ضمن ارائه تعهد اخلاقی در حفظ مشخصات فردی شما به اطلاع می رساند در صورت تمایل و تکمیل قسمت نام و نشانی فرم حاضر بعضاً به مناسبت ها مختلف از سوی مدیریت هدایایی تبلیغاتی برای شما ارسال خواهد شد.

1- نحوه آشنایی خود را با بازار بزرگ فرش آریانا مشخص نمایید

از طریق محل کار تبلیغات اقوام و آشنایان سایر

2- در انتخاب فرش آریانا برای خرید شما چه نکته ای اهمیت بیشتری داشته است؟

قیمت تنوع محصولات شرایط فروش دسترسی

3- کدام یک از موارد ذیل در داخل فروشگاه نظر شما را جلب نمود؟

تنوع برندها چیدمان محصولات تنوع نقش ها و رنگ ها رفتار پرسنل

4- برخورد فروشندگان را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی خوب متوسط ضعیف

5- فروشندگان بازار فرش آریانا به چه اندازه در انتخاب شما موثر بودند؟

زیاد متوسط کم بی تاثیر

6- در یک نگاه تمامی پرسنل اعم از فروش و غیره را در هدایت و کسب نتیجه و انتخاب فرش مورد نظرتان چگونه می سنجید؟

عالی خوب متوسط ضعیف

7- جهت بهره برداری مدیریتی لطفاً بفرمایید نقاط ضعف مجموعه را کجا دیدید؟

8- نقاط قوت ما از نگاه شما چیست؟

9- نگاه هوشمندانه شما قطعاً مواردی را از قلم افتاده می بیند، لطفاً ما را از دیدگاه سازنده خود بهره مند فرمایید