شعبه ی مصباح با شعبه ی مرکزی ادغام شد

شعبه ی مصباح با شعبه ی مرکزی ادغام شد