بازار بزرگ فرش آریانا ،حامی مالی باشگاه سایپا

بازار بزرگ فرش آریانا ،حامی مالی باشگاه سایپا