• :رنگ ها
  • مهریس ماندگار | 1200 شانه تراکم 3600 | هالیدی | سرمه ای
  • مهریس ماندگار | 1200 شانه تراکم 3600 | هالیدی | کرم
  • :تصاویر
  • :اندازه
  • :قیمت
Zoom

شرکت فرش مهریس ماندگار

طرح :هالیدی

شانه :1200

تراکم :3600